Privacy Statement


ECOMERGE || Merging Ecologies is een kleinschalig internationaal recruitment bureau.

ECOMERGE || Merging Ecologies verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

 

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Voor het kunnen leveren van haar diensten maakt Ecomerge gebruik van persoonsgegevens die door uzelf zijn gepubliceerd op de daartoe geëigende social media zoals LinkedIn of aan Ecomerge verstrekt door middel van het toezenden van een curriculum.

Gegevens die worden verwerkt zijn Naam, Voornaam, e-Mail en Telefoonnummer. Daarnaast worden eventueel bankrekeningnummer, btw-nummer en factuuradres bewaard voor het kunnen factureren of betalen van facturen.
Curriculum vitae worden nimmer bewaard.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gedeeld met potentiele opdrachtgevers die de kandidaat zelf heeft aangeduid.

ECOMERGE kan de tot haar beschikking staande persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren, waaronder nieuwsbrieven of andere voor de ontvanger relevant geachte informatie.

Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact te willen onderhouden.

 

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

archivering en behandeling:
ECOMERGE gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of naar inzicht van ECOMERGE uit het bestand te verwijderen.

“bel-me-niet-optie”:
Om te kunnen controleren of een Persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn contact gegevens in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of Betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Medewerkers van ECOMERGE dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

ECOMERGE maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligings- maatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Deze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.
Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

 

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

 

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal ECOMERGE deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door ECOMERGE uit alle bestanden worden gedaan.

Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld.

 

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

 

WIJZIGINGSCLAUSULE

ECOMERGE behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op www.ecomerge.nl is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy-statement te raadplegen.

 

CONTACT GEGEVENS

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met
Fred H. Noteboom, fred.noteboom@ecomerge.nl, +31 (0)6 83 79 80 51